مسعود شفیعی دستجردی

رئیس هیئت مدیره

کارشناسی ارشد معماری و دکترای شهرسازی. با کسب درجه عالی از پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان «طراحی شرکت علمی و تحقیقاتی اصفهان با سیستم انرژی پایدار»

دکتر نگین صادقی

عضو هیئت مدیره

دارای دکتری شهرسازی از دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران و کارشناسی ارشد طراحی شهری از دانشگاه تهران. ایشان در رزومه کاری خود سه مقاله و شرکت در همایش های معتبر را ثبت کرده اند.

دکتر مریم قاسمی

عضو هیئت مدیره

با دارا بودن دکتری معماری از واحد علوم و تحقیقات تهران و کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی از دانشگاه آزاد واحد اصفهان، جایزه پژوهشگر برتر معماری و شهرسازی، استاد برگزیده معماری را هم دریافت کرده اند.