مشخصات پروژه:

موقعیت زمین :

مساحت زمین :

سطح اشغال :

تراکم ساخت :

فضای باز و محوطه :

بام سبز :

زیربنای ناخالص مجموعه :

زیربنای خالص اقامتی :

زیربنای خالص تجاری :

زیربنای خالص اداری :

 

زیربنای ناخالص لابی، فضاهای خدماتی و ورزشی : 2000 مترمربع