مشخصات پروژه:

موقعیت زمین : شهر ابرکوه استان یزد

مساحت زمین : 350 متر مربع

سطح اشغال : 100 درصد

تراکم ساخت :  220 درصد

فضای باز و محوطه (بام سبز) :  100 متر مربع

زیربنای ناخالص مجموعه :  1120 متر مربع

 

زیربنای ناخالص مجموعه :  1320 متر مربع