مشخصات پروژه:

موقعیت زمین :خیابان امام خمینی (ره) منطقه یازده شهرداری اصفهان

مساحت زمین : 40204 مترمربع

سطح اشغال : 50 درصد

تراکم ساخت :  455 درصد

فضای باز و محوطه :  20049 متر مربع

زیربنای ناخالص مجموعه : 272712 متر مربع

زیربنای ناخالص مسکونی : 178713 متر مربع

زیربنای ناخالص تجاری : 4384 متر مربع

زیربنای ناخالص اداری :  9826 متر مربع

زیربنای ناخالص لابی، سالن اجتماعات و خدمات وابسته :  15739 متر مربع

زیربنای ناخالص مهدکودک و خدمات وابسته : 1638 متر مربع

زیربنای ناخالص پارکینگ : 62412 متر مربع