مشخصات پروژه:

موقعیت زمین : شهر کربلا عراق

مساحت زمین : 700 متر مربع

سطح اشغال : 100 درصد

تراکم ساخت :  1500 درصد

فضای باز و محوطه (بام سبز) : 410 متر مربع

زیربنای ناخالص مجموعه : 13790 متر مربع

زیربنای ناخالص مجموعه اقامتی : 4350 متر مربع

زیربنای ناخالص حسینیه :  2900 متر مربع

زیربنای ناخالص رستوران و آشپزخانه : 1900 متر مربع

زیربنای ناخالص سایر فضاهای خدماتی : 4640 مترمربع