مشخصات پروژه:

موقعیت زمین : خیابان امام خمینی (ره)(منطقه يازده شهرداري اصفهان)

مساحت زمین : 40204 متر مربع

سطح اشغال :  67 درصد

تراکم ساخت :  216 درصد

فضای باز و محوطه : 13267 متر مربع

زیربنای ناخالص مجموعه : 292803 متر مربع

زیربنای ناخالص تجاری : 156324 متر مربع

زیربنای ناخالص تفریحی – گردشگری : 26864 متر مربع

زیربنای ناخالص اداری : 4125 متر مربع

زیربنای ناخالص انبار و تأسیسات : 16231 متر مربع

زیربنای ناخالص پارکینگ : 88056 متر مربع