مشخصات پروژه:

موقعیت زمین : خیابان چهارباغ پایین منطقه سه شهرداری

مساحت زمین : 458 متر مربع

سطح اشغال : 80 درصد

تراکم ساخت : 320 درصد

فضای باز و محوطه (بام سبز) : 145 متر مربع

زیربنای ناخالص مجموعه :  1475 متر مربع