مشخصات پروژه:

موقعیت زمین : خیابان حافظ (منطقه 3 شهرداری اصفهان)

مساحت زمین : 2580 مترمربع

سطح اشغال : 70 درصد

تراکم ساخت :  170 درصد

فضای باز و محوطه :   800 مترمربع

بام سبز : 900 مترمربع

زیربنای ناخالص مجموعه : 11280 مترمربع

زیربنای خالص اقامتی :  2800 مترمربع

زیربنای خالص تجاری :  230 مترمربع

زیربنای خالص اداری :  130 مترمربع

زیربنای ناخالص رستوران، تریا و سالنهای چندمنظوره :  1200 مترمربع

زیربنای ناخالص پارکینگ، انبار و تأسیسات : 4920 مترمربع

زیربنای ناخالص لابی، فضاهای خدماتی و ورزشی : 2000 مترمربع